Materials corresponent a una llicència d'estudis que, amb les respectives adaptacions també és suceptible de ser treballat per alumnes d'aula de projectes i/o de NEE.