Descripció i funcionament del airbags i pretenssors.

En aquest mòdul s’imparteixen les matèries relacionades amb la cadena cinemàtica del vehicle incloent els sistemes de frens. Té com objectiu d’identificar, saber el funcionament i verificar els elements que participen des de la sortida de força del motor fins a les rodes del vehicle respectant les normes de prevenció de riscos i mediambientals. D’aquesta manera es podrà dur a terme l’aprenentatge corresponent.

TEORIA Y PRACTICA RELACIONADA CON LA ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL A NIVEL DE GRADO MEDIO.

SE ESTUDIA ENTRE OTROS: FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD,CIRCUITOS ELECTRICOS BASICOS, COMPONENTES ELECTRICOS BASICO,SIMBOLOGIA ELECTRICA Y PRODUCCION DE LA ELECTRICIDAD.

Explicació teòrica de la física del moviment i dels embragatges,els seus tipus,la seva constitució i el seu funcionament. Càlculs de les resistències generades per la transmissió al vehicle. Descripció del tipus d'accionaments i càlculs de força en accionaments mecànics i a accionaments hidràulics.

Explicació teòrica de les caixes de canvis manuals,dels reductor i dels diferencials,explicant la constitució i el seu funcionament. Explicació del esquema constituïu de una caixa simplificada. Càlculs de la relació de transmissió a diferent caixes i al grup reductor. Explicació del diferents elements de les caixes manuals. Explicació del quadre sinòptic de avaries i diagnosi.